bjj_maia_egjjf_harold_harder_rickson_gracie_jiu_jitsu_self_defense_mma_blackbelt

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Babytank Martial Arts en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Babytank Martial Arts (hierna te noemen “de deelnemer”). Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding
Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het sportcentrum.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
Een lidmaatschap bij Babytank Martial Arts zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 56 kalenderdagen. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen van Babytank Martial Arts worden geweigerd. Babytank Martial Arts is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Babytank Martial Arts behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
Babytank Martial Arts behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Babytank Martial Arts, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Babytank Martial Arts gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Babytank Martial Arts. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1. De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1. Babytank Martial Arts behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
Babytank Martial Arts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Babytank Martial Arts, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Babytank Martial Arts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Babytank Martial Arts vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels
De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Baytank Martial Arts en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van Babytank Martial Arts staan op de website van Babytank Martial Arts en zijn op te vragen bij één van de Babytank Martial Arts Instructeurs.

Artikel 8: Persoonsgegevens
Babytank Martial Arts verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Babytank Martial Arts kan de deelnemer per e-mail of telefoon (Bellen, SMS of WhatsApp) informeren omtrent haar activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Babytank Martial Arts door middel van een schriftelijke kennisgeving. Deelnemer wordt niet automatisch aangemeld voor nieuwsbrieven of andere mailings, zonder dat daar schriftelijk, dan wel mondeling toestemming voor is gegeven.. Nimmer worden de gegevens van deelnemer gedeeld met derden zonder noodzakelijke aanleiding en/of toestemming.

De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Babytank Martial Arts zijn opgenomen Babytank Martial Arts en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Deelnemer kan een overzicht van de gegevens die Babytank Martial Arts beheert opvragen via michel@babytank.nl. Babytank Martial Arts werkt volgens haar AVG protocol, om veiligheid en privacy van deelnemer te waarborgen.

De gegevens van de bezoekers van de website(s) van Babytank Martial Arts kunnen worden verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor marketingactiviteiten met behulp van derden. Doordat bezoeker akkoord is gegaan met de cookie melding op de website, is hier toestemming voor verleend. Indien bezoeker dit niet wenst, kan hier schriftelijk bezwaar tegen worden aangetekend en zal, voor zover dit nog niet gebeurd is, de informatiedeling van bezoeker worden stopgezet en zullen unieke gegevens verwijderd worden.

Artikel 9: Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Babytank Martial Arts aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Babytank Martial Arts , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Babytank Martial Arts is gevestigd. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Babytank Martial Arts te accepteren.

Babytank Martial Arts, Januari 2015.

© 2015 Babytank
KVK nummer: 56718640
Bank nummer: NL57RABO0117474274
Incasso-id: NL10ZZZ567186400000
Michel Verhoeven: 06-43 54 48 14 / michel@babytank.nl
Joost Erhardt: 06-29 55 33 05 / joost@babytank.nl